HKSCPSV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége

Semmelweis Egyetem

Magyar Humángenetikai és Genomikai Társaság

Magyar Klinikai Neurogenetikai Társaság

ELKH, Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

European Associations for Predictive Preventive & Personalized Medicine EPMA & HSPM

Tagság, tagfelvétel

Társaság Tagjai

A Társaság tagjai:
1. Rendes tagok
2. Tiszteletbeli tagok
3. Pártoló tagok
4. Örökös tagok

  1. A Társaság rendes tagja lehet az a nagykorú magyar állampolgár vagy Magyarországon letelepedett, tartózkodási engedéllyel rendelkező személy, valamint Magyarországon székhellyel rendelkező jogi személy illetve társadalmi szervezet, aki, vagy amely a Társaságba, annak alapító tagjaként, vagy a Társaság megalakulása után lép be. A tagfelvétel feltétele az, hogy a tagjelölt az Alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismerje el és vele szemben kizáró körülmény, illetve olyan ok ne álljon fenn, amely tagsága megszüntetésére alkalmas. A Társaság tagját a Vezetőség veszi fel, egy a vezetőség által ismert tag ajánlása, valamint belépési nyilatkozat alapján, és a tagfelvételt a Közgyűlés hagyja jóvá.

A rendes tagok jogaikat személyesen gyakorolják. Minden tagok egyenlő jogok illetnek meg.

A tag jogai:
– a Társaság Közgyűlésén részvételi, tanácskozási, javaslattételi és szavazati joggal részt vegyen, tisztségviselőket választhat, tisztségekre választható,
– a Társaság szervezeti, szakmai és tudományos életében részt vegyen, hozzájáruljon az állásfoglalások és határozatok kiadásához, ill. végrehajtásához,
– a Társaság által szervezett szakmai és tudományos rendezvényeken részt vegyen, (amennyiben a részvétel mindenki számára bizonyos költségekkel járna, eseti döntést igényel az, hogy a Társaság tagjai milyen költségeket térítenek),
– a Társaság munkájáról folyamatos tájékoztatást kapjon,
– a Közgyűlés összehívását kezdeményezze,
– új tag felvételét, törlését vagy kizárását kezdeményezze,
– javaslatot tegyen a Társaság tisztségviselőire,
– a Társaság jogsértő határozatát a tudomására jutástól számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja.

A tag kötelezettsége:
– aktívan közreműködjön a Társaság céljainak megvalósításában,
– a Társaság alapszabályát megtartsa,
– a Társaság Testületi döntéseit és határozatait végrehajtsa, arról, amennyiben indokol, beszámoljon,
– a tagsági díjat minden év március 31.-ig fizesse be.

  1. A társaság tiszteletbeli tagja lehet az a magyar vagy külföldi állampolgár, akit a szakmai, társadalmi, gazdasági életben folytatott tevékenysége alapján a Társaság Közgyűlése arra méltónak mond ki. A tiszteletbeli tagot a Vezetőség javaslatára a Társaság Közgyűlése választja meg. A tiszteletbeli tagok jogaikat személyesen gyakorolják.

A tiszteletbeli tag joga:
– a Társaság Közgyűlésén tanácskozási joggal részt vegyen,
– a Társaság által szervezett szakmai és tudományos rendezvényeken részt vegyen,
– a Társaság munkájáról folyamatosan tájékoztatást kapjon

A tiszteletbeli tag kötelezettsége:
– a Társaság alapszabályát megtartsa,
– a Társaság tevékenységével kapcsolatos önként vállalt feladatait legjobb tudása szerint végezze

3.A Társaság pártoló tagja lehet az a nagykorú magyar vagy külföldi állampolgárságú természetes személy, illetőleg társadalmi szervezet, vagy jogi személy, aki a Társaság működéséhez elvi, szakmai, erkölcsi, anyagi vagy egyéb támogatást tud nyújtani. Pártoló tag az lehet, akit a Vezetőség javaslatára a Közgyűlés pártoló tagként felvesz. A természetes személyek jogaikat személyesen, a jogi személy pártoló tagok meghatalmazott képviselőjük útján gyakorolják.

A pártoló tag joga:
– a Társaság Közgyűlésén tanácskozási joggal részt vegyen,
– meghatározza, hogy az általa nyújtott támogatást milyen célra fordítsák,
– folyamatosan tájékoztatást kapjon a Társaság azon területein folyó munkákról, amelyekhez a támogatást nyújtja.

A pártoló tag kötelezettsége, hogy:
– a Társasággal szemben vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesítse.

  1. Örökös tag
    A Társaság örökös tagja lehet az a nagykorú magyar vagy külföldi állampolgárságú természetes személy, illetőleg jogi személy vagy társadalmi szervezet, aki a Társaság működéséhez elvi, szakmai, erkölcsi, anyagi vagy egyéb támogatást tud nyújtani, és korábban a társaság aktív tagja volt. Örökös tag az lehet, akit a Vezetőség javaslatára a Közgyűlés örökös tagként felvesz. A természetes személyek jogaikat személyesen, a jogi személy örökös tagok meghatalmazott képviselőjük útján gyakorolják. Az örökös tagok a tagdíj fizetési kötelezettség alól mentesülnek.

Az örökös tag joga:
– a Társaság Közgyűlésén tanácskozási joggal részt vegyen,
– meghatározza, hogy az általa nyújtott támogatást milyen célra fordítsák,
– folyamatosan tájékoztatást kapjon a Társaság azon területein folyó munkákról, amelyekhez a támogatást nyújtja.

A örökös tag kötelezettsége, hogy:
– a Társasággal szemben vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesítse

Tagfelvétel

A rendes tagok tagfelvételi kérelmét a Vezetőséghez kell benyújtani, melynek részét képezi egy, a Vezetőség által ismert tag ajánlása is. A kérelmet a Vezetőség bírálja el, a Vezetőség veszi fel a tagokat, és a tagfelvételt a Közgyűlés utólag hagyja jóvá. A tagfelvétel azon a napon történik, amikor a Vezetőség a kérelmet jóváhagyta, feltéve, hogy Közgyűlés utólag nem utasítja azt el.

A rendes tagokat, a tiszteletbeli tagokat és a pártoló tagokat külön-külön névjegyzékbe kell nyilvántartani.

Tagdíj:
Természetes személyek: 2.000 Ft/év
Cégek, jogi személyiségek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok: 50.000 Ft/év

Kövessen Minket
Facebook Pagelike Widget